Đây là phần text của box số 1

Đây là phần text của box số 2